DOKUMEN PENGURUSAN RISIKO

Unit Pengurusan Risiko, Seksyen Integriti dan Pengurusan Risiko SCIROSH bertanggungjawab dalam membantu pusat tanggung jawab (PTj) di USIM dalam usaha membangunkan dokumen pengurusan risiko PTj dan USIM.

Dokumen Pengurusan Risiko dan Peluang merupakan dokumen untuk merekodkan daftar risiko dan peluang bagi sesebuah organisasi atau jabatan dan kawalan untuk mengatasi risiko serta mencapai peluang tersebut.

Dokumen Pengurusan Risiko dan Peluang ISO9001:2015

Pembangunan Dokumen Pengurusan Risiko dan Pengurusan Peluang adalah berdasarkan kepada Standard MSISO 9001:2015 РSistem Pengurusan Kualiti yang disediakan oleh Jabatan Standard Malaysia. Pelaksanaan Pembangunan Pengurusan Risiko dan Pengurusan Peluang di USIM adalah berdasarkan kepada Buku Risk and Opportunity Management Guideline yang diterbitkan oleh Bahagian Pengurusan Risiko dan Integriti, 2018.

MUAT TURUN – RISK AND OPPORTUNITY MANAGEMENT GUIDELINE

SLIDE PANDUAN PENGISIAN DASHBOARD

SLIDE PANDUAN PENGISIAN DASHBOARD

MUAT TURUN

TEMPLATE DASHBOARD MICROSOFT EXCEL

TEMPLATE DASHBOARD MICROSOFT EXCEL

MUAT TURUN

BUKU GARIS PANDUAN PENGURUSAN RISIKO

BUKU GARIS PANDUAN PENGURUSAN RISIKO

MUAT TURUN

RAKAMAN VIDEO BENGKEL PENGURUSAN RISIKO

Dokumen Pengurusan Risiko ISMS ISO/IEC27001

Pembangunan dokumen pengurusan risiko bagi Information Security Management System (ISMS) adalah berdasarkan kepada Standard ISO/IEC 27001 yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia dan Buku Panduan dan Keperluan Pensijilan MS ISO/IEC27001 dalam Sektor Awam yang dikeluarkan oleh Unit Pemodenan dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri.

RAKAMAN VIDEO BENGKEL PENGURUSAN RISIKO ISMS

STANDARD ISO/IEC27001 (UNTUK LATIHAN PTj)

PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN ISO ISMS

TEMPLATE DOKUMEN PENGURUSAN RISIKO ISMS

Pertanyaan

Unit Pengurusan Risiko
Seksyen Integriti dan Pengurusan Risiko
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia

Tel: 06-798 8000
E-mel: lailafahada@usim.edu.my / faizudin@usim.edu.my

DIREKTORI STAF UNIT PENGURUSAN RISIKO