Pengenalan

Jawatankuasa Panel Syariah (JPS) telah ditubuhkan pada 10 Januari 2017 dan sebelum ini letakkan di bawah Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Berkuatkuasa pada 1 Januari 2021, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Bil. 47/2020 yang bersidang pada 1 Disember 2020 telah bersetuju menubuhkan pusat tanggung jawab baharu iaitu Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH). JKPU turut bersetuju untuk menempatkan Unit Pematuhan Syariah di bawah SCIROSH bersama dengan unit lain yang diselaras oleh Penyelaras Syariah yang telah dilantik secara Jawatan Khas Pentadbiran.

Fungsi

  1. Membantu dan menasihati USIM dalam hal-hal yang berkaitan dengan Syariah apabila perlu;
  2. Meluluskan sesuatu cadangan yang dikemukakan kepada Jawatankuasa Panel Syariah USIM menepati hukum syarak dan sesuai dipertimbangkan oleh USIM untuk dilaksanakan;
  3. Meneliti serta memberi pandangan dari sudut hukum syarak ke atas sebarang cadangan yang dikemukakan ke Jawatankuasa Panel Syariah USIM;
  4. Mencadangkan penambahbaikan serta alternatif ke atas sebarang cadangan yang telah diputuskan sebagai kurang bertepatan dengan kehendak hukum syarak (sekiranya bersesuaian);
  5. Mengesorkan sebarang cadangan yang difikirkan sesuai dilaksanakan oleh USIM dalam mencapai matlamat penubuhannya;
  6. Mengemukakan hujah berupa dalil syari’e bagi menyokong pandangan mengenai sesuatu cadangan sekiranya bersesuaian); dan
  7. Menyemak dan mengesahkan dokumen-dokumen, manual-manual, polisi dan garis panduan yang berkaitan yang mengandungi terma dan syarat bagi memastikan produk-produk USIM mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Keanggotaan

Pengerusi

Kosong

Timbalan Pengerusi

Profesor Dr. Irwan Mohd Subri

Profesor
Fakulti Syariah dan Undang-Undang

.

Ahli Tetap

Profesor Madya Dr. Abdul Manan Ismail

Profesor Madya
Fakulti Syariah dan Undang-Undang

Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani Mohd Safian

Profesor Madya
Fakulti Syariah dan Undang-Undang

Profesor Madya Dr. Mohamad Zaharuddin Zakaria

Profesor Madya
Fakulti Syariah dan Undang-Undang

Dr. Abdullaah Jalil

Pensyarah Kanan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat

Dr. Hisham Sabri

Pensyarah Kanan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat

.

Ahli Bersekutu

Profesor Madya Dr. Nurul Aini Mohamed

Profesor Madya
Fakulti Ekonomi dan Muamalat

Profesor Madya Dr. Mohamed Akhiruddin Ibrahim

Profesor Madya
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah

Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali

Pensyarah Kanan
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan

Dr. Asharaf Mohd Ramli

Pensyarah Kanan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat

Dr. Mohd Hafiz Jaafar

Pensyarah Perubatan Kanan
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Dr. Siti Radhiah Omar

Pensyarah Kanan
Fakulti Sains dan Teknologi

Dr. Farhana Mohamad Suhaimi

Pensyarah Kanan
Fakulti Syariah dan Undang-Undang

Penyelaras Syariah

Dr. Zulfaqar Mamat

Pensyarah
Fakulti Syariah dan Undang-Undang

Setiausaha

Mohd Asri Haji Husain

Pengarah
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)

Urus Setia

Razman Ibrahim

Penolong Pendaftar Kanan
Seksyen Pematuhan Syariah dan Pentadbiran
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)

Pertanyaan

Unit Pematuhan Syariah
Seksyen Pematuhan Syariah dan Pentadbiran Am
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan
E-mail: urusetia.jps@usim.edu.my