FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH) mempunyai tiga (3) seksyen dan fungsi bagi setiap seksyen dipecahkan kepada samada seksyen atau unit seperti berikut:

SEKSYEN PEMATUHAN SYARIAH & PENTADBIRAN AM

Seksyen Pematuhan Syariah dan Pentadbiran Am mempunyai dua (2) unit iaitu Unit Pentadbiran dan Unit Pematuhan Syariah. Fungsi bagi setiap unit adalah seperti berikut:

UNIT PEMATUHAN SYARIAH

 1. Merancang dan mengawal selia pengurusan Isu Syariah USIM merangkumi pembudayaan, pelaksanaan, perekodan, pemantauan, pelaporan kepada JPKRSI dan JKPU.
 2. Merancang dan mengawal selia pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Pematuhan Syariah.

UNIT PENTADBIRAN AM

 1. Mengurus hal-hal berkaitan pentadbiran, aset dan bajet tahunan.
 2. Menyelaras Lantikan Penyelaras Syariah.
 3. Menyelaras Ahli Panel Syariah USIM
 4. Mengurus Mesyuarat Pengurusan Bahagian.
 5. Menyelaras keperluan latihan staf.

SEKSYEN INTEGRITI & PENGURUSAN RISIKO

Seksyen Integriti dan Pengurusan Risiko mempunyai dua (2) unit iaitu Unit Integriti dan Unit Pengurusan Risiko. Fungsi bagi setiap unit adalah seperti berikut:

UNIT INTEGRITI

 1. Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 2. Mengukuhkan pembudayaan dan pelaksanaan integriti dalam USIM.
 3. Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil dan melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 4. Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 5. Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

UNIT PENGURUSAN RISIKO

 1. Merangka kerja pengurusan risiko universiti dan kaedah untuk mengenalpasti, mengukur, menilai, memantau dan mengawal risiko.
 2. Membentuk polisi pengurusan risiko.
 3. Mengkaji semula dan mengesyorkan strategi pengurusan dan dasar risiko untuk kelulusan Lembaga Pengarah Universiti.
 4. Mengkaji dan menilai kecukupan dasar pengurusan risiko Universiti bagi mengenalpasti, mengukur, memantau dan mengawal risiko pada tahap yang munasabah.
 5. Melaporkan isu pengurusan risiko kepada pihak berkuasa berkenaan di USIM.

.

.

SEKSYEN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

UNIT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

 1. Membuat perancangan dan melaksanakan program serta aktiviti berkaitan ke arah satu tempat kerja yang selamat dan sihat untuk warga USIM dan orang-orang lain.
 2. Melaksanakan pengauditan & pemeriksaan tempat kerja, semua ruang bangunan dan kemudahan universiti.
 3. Membuat penyiasatan ke atas aduan, kemalangan nyaris, kemalangan dan penyakit pekerjaan dan keracunan pekerjaan.
 4. Mengurus sisa bahan kimia terjadual untuk tujuan pelupusan mengikut perundangan yang berkaitan.
 5. Menjadi sekretariat dan unit penyelaras kepada Jawatankuasa Induk JKKP dan program serta aktiviti berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dijalan di Universiti.
 6. Melaksanakan pemantauan terhadap bahaya kesihatan di tempat kerja berpunca daripada aktiviti kerja yang dijalankan.
 7. Mengadakan dan menganjurkan program latihan, promosi dan galakan, ceramah dan kempen berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.