PENGENALAN

Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil. 47/2020 yang bersidang pada 1 Disember 2020 telah bersetuju menubuhkan Pusat Tanggungjawab baharu iaitu Bahagian Pengurusan Risiko dan Integriti, Pematuhan Syariah dan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (BPRIPSKP).
2.2 BPRIPSKP diwujudkan bertujuan menggabung tiga (3) unit di bawah kawal selia Jabatan Canselori iaitu Unit Pengurusan Risiko dan Integriti, Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan serta sebuah unit baharu iaitu Unit Pematuhan Syariah.
2.3 BPRIPSKP akan bertanggungjawab dan melapor terus kepada Naib Canselor fungsi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

VISI & MISI

Visi

Sebagai sebuah pusat rujukan dalam bidang Syariah, Intergriti, Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di USIM dan Nasional

Misi

Menjadi sebuah PTJ yang membantu pihak Universiti dalam membuat sesuatu keputusan berkaitan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

OBJEKTIF

  • Mewxx

CARTA ORGANISASI

Tarikh kemaskini: 27 Mei 2021

Muat Turun (JPEG)