Pengenalan

Pengurusan risiko merupakan salah satu amalan terbaik yang diiktiraf dalam tadbir urus korporat. Ia juga menjadi kriteria penting dalam menentukan kesediaan sesebuah universiti untuk kuasa autonomi. Malah pengurusan risiko sebenarnya memberi faedah yang besar dalam mengawal pembaziran dan mengurangkan kos. Lembaga Pengarah Universiti memainkan fungsi pengawasan penting dan memastikan pengurusan USIM mempunyai sistem pengurusan risiko yang berkesan dan sistem kawalan dalaman yang mantap bagi mengekalkan tadbir urus korporat yang baik.

Fungsi

  1. Mencadang, meneliti dan memantau pembangunan dasar dan polisi pengurusan risiko
  2. Meluluskan garis panduan, peraturan dan kriteria berkaitan pengurusan risiko
  3. Meluluskan daftar risiko baharu untuk universiti
  4. Mengesahkan laporan penilaian pengurusan risiko universiti; dan
  5. Menyediakan laporan berkala kepada Lembaga Pengarah Universiti berkaitan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko

Keanggotaan

Pengerusi

Profesor Dato’ Dr. Mustafa Mohd Hanefah

Ahli Lembaga Pengarah Universiti
Ahli Senat Universiti
Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat

.

Ahli-Ahli

YBhg. Profesor Ts. Dr. Sharifudin Md Shaarani

Naib Canselor

Profesor Dr. Mohd Radhi Ibrahim

Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)

Profesor Dr. Adnan Mohamed Yusoff

Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Kosong

Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan dan Inovasi)

Dato’ Muhammad Haizuan Rozali

Pendaftar

Puan Siti Nurbaya Ismail

Bendahari

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

Penolong Naib Canselor (Penjanaan dan Kelestarian Kewangan)

Profesor Dr. Mohd Yahya Mohamed Arifin

Penolong Naib Canselor (Pengurusan Strategik dan Komunikasi Korporat)

Ir. Shahrin Amri Jahari

Pengarah, Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti

Encik Hezan Shah Zainuddin

Ketua Bahagian Audit Dalam

Setiausaha

Mohd Asri Haji Husain

Pengarah Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Urus Setia

Puan Laila Fahada Ahmad Puhad

Ketua Unit Pengurusan Risiko
Seksyen Integriti dan Pengurusan Risiko
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Pertanyaan

Unit Pengurusan Risiko
Seksyen Integriti dan Pengurusan Risiko
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan
E-mail: lailafahada@usim.edu.my