Angkatan Mahasiswa Antirasuah (AMAR) merupakan pergerakan pelajar yang menyebarkan mesej-mesej pencegahan rasuah. Kewujudan AMAR adalah bertitik tolak dari hasil dapatan Kajian Persepsi Masyarakat Malaysia Mengenai Rasuah pada tahun 2002. Hasil dapatan kajian ini menyatakan bahawa:

Hasil dapatan ini adalah satu mesej kepada kerajaan bahawa sesuatu perlu dilakukan diperingkat ini untuk mengubah pandangan dan persepsi pelajar mengenai keterbukaan terlibat dengan perbuatan rasuah yang sepatutnya dipandang serius sebagai satu jenayah berat di negara ini. Kerajaan dan Kementerian Pengajian Tinggi telah bersetuju untuk menubuhkan SPR di 20 Universiti Awam di Malaysia pada 6 Disember 2007 yang dirasmikan oleh YB Datuk Mustapa Mohamed, Menteri Pengajian Tinggi pada masa tersebut

SPRM telah mencadangkan agar diwujudkan Sekretariat Pencegahan Rasuah (SPR) di 20 buah IPT awam dan pelancaran telah dibuat pada tahun 2007. Setelah sedekad kewujudan SPR, SPRM telah menjenamakan semula SPR untuk diberi imej baru dan hala tuju yang lebih jelas. Pada tahun 2018, menerusi proses penjenamaan semula, SPR telah dijenamakan sebagai AMAR bersama dengan identiti, profail dan imej yang tersendiri.

Objektif

Nilai Korporat

Struktur Organisasi

PENASIHAT BERSAMA

Ketua Pesuruhjaya SPRM
& TNC (Hal Ehwal Pelajar)

KETUA PENYELARAS

Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM /
Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Negeri

PENYELARAS

Pegawai Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM &
Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar

PRESIDEN

Pelajar

TIMBALAN PRESIDEN

Pelajar

SETIAUSAHA

Pelajar

TIMBALAN SETIAUSAHA

Pelajar

BENDAHARI

Pelajar

TIMBALAN BENDAHARI

Pelajar

Jawatankuasa Kerja

MULTIMEDIA & PUBLISITI

Pelajar

EKONOMI & KEUSAHAWANAN

Pelajar

PEMBANGUNAN INSANIAH

Pelajar

PERHUBUNGAN LUAR & KORPORAT

Pelajar

KESUKARELAWAN & KEMASYARAKATAN

Pelajar

AKADEMIK & INTELEKTUAL

Pelajar

Peranan Ahli AMAR

  • Menyelaraskan urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pencegahan rasuah sama ada yang dianjurkan oleh SPRM atau badan-badan pertubuhan pelajar. Ini termasuklah penyelarasan bagi mendapatkan penyertaan komuniti/warga kampus atau hebahan makluman program

  • Memberi panduan dan informasi mengenai cara-cara pengendalian program-program pencegahan rasuah dan menyampaikan maklumat-maklumat aktiviti yang dianjurkan

  • Menjadikan organisasi perantara di antara Bahagian Hal Ehwal Pelajar, SPRM dan pelajar di dalam pelaksanaan program-program pencegahan rasuah

  • Mewujudkan suasana ceria AMAR dengan kelengkapan peralatan publisiti seperti banting, logo, pelekat, risalah dan lain-lain bahan penerbitan

Ikrar AMAR

Bahawa kami,
anak muda mahasiswa yang merdeka dan bermaruah,
dengan penuh iltizam dan rela hati, berikrar dan bersumpah,
akan memelihara maruah serta integriti kami, agama,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dengan mencegah
dan memerangi, sebarang bentuk rasuah dan salahguna kuasa.

Ke arah itu kami bersumpah:

Akan menjunjung dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara;
Akan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan Persekutuan dan undangundang
negara; Akan meningkatkan integriti, dan mengamalkan nilai-nilai
murni, serta mengelakkan diri,daripada terlibat dengan sebarang jenayah
rasuah dan salah guna kuasa; akan mendukung dan mempertahankan
segala usaha untuk mencegah dan memerangi sebarang perlakuan jenayah
rasuah dan salah guna kuasa; dan akan kekal teguh dalam perjuangan
menentang kemungkaran rasuah dan salah guna kuasa demi agama,
bangsa dan negara.

Rujukan

Pengurusan Angkatan Mahasiswa Antirasuah di USIM adalah berdasarkan rujukan kepada Buku Garis Panduan Angkatan Mahasiswa Antirasuah (AMAR) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Masyarakat (PenMas), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

MUAT TURUN

Hubungi Kami